Facebook Pixel
Sopchy logo blackSopchy logo whiteKobieta dokonująca zakupów w sklepie internetowym

Rodzaje umów zawieranych z software housem - NDA, SLA, MSA, SOW

Typowe umowy przy współpracy z software housem

Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów umów, które najczęściej obowiązują przy współpracy pomiędzy zleceniodawcą i software housem. Oczywiście nie wszystkie umowy są obligatoryjne, mimo wszystko są często zawierane, szczególnie w przypadku dużych i zaawansowanych projektów.

Umowa NDA

Umowa NDA (ang. Non Disclosure Agreement) to inaczej umowa poufności. Umowa ta w praktyce jest zawierana najczęściej kiedy w ramach realizowanego projektu zleceniodawca umożliwia dostęp do źródła zawierającego poufne dane i materiały. Mogą być to między innymi informacje handlowe, plany strategiczne firmy lub dane osobowe klientów. Dzięki umowie poufności zleceniodawca ma pewność, że wrażliwe informacje nie zostaną rozpowszechnione lub wykorzystane w niepożądany sposób. Ten rodzaj umowy jest zawierany często jeszcze na etapie poznawania potrzeb klienta.

Umowa SLA

Umowa SLA (ang. Service Level Agreement) to umowa, która określa konkretne zadania realizowane przez zleceniobiorcę oraz przede wszystkim standard ich wykonania. Ten rodzaj umowy najczęściej zawierany jest przy współpracy B2B. Umowa SLA jest jedynie dodatkiem do umowy o świadczenie usług. Dzięki niej usługodawca nie tylko określa przedmiot umowy, ale również zobowiązuje się do zapewnienia określonej jakości usług. Umowa SLA jest szczególnie istotna w realizacji projektów, które stanowią główny filar sprawnego działania firmy.

Umowa MSA

Umowa MSA (ang. Master Service Agreement) jest to umowa określająca szczegółowe warunki współpracy między stronami. Mogą być to na przykład warunki płatności, rodzaj gwarancji na świadczone usługi, kwestie związane z prawami własności intelektualnej, warunki poufności czy wytyczne dotyczące sposobu rozwiązywania sporów.

Statement of Work

SOW (ang. Statement of Work) jest to dokument, który determinuje dokładny zakres współpracy. Zawiera on konkretne oczekiwania zleceniodawcy wobec wykonawcy, takie jak szczegółowe etapy realizacji projektu, harmonogram wykonywanych prac, ostateczny termin zakończenia poszczególnych części projektu i inne wymogi stawiane przez klienta. Dokładnie przygotowany SOW pomaga przedsiębiorcom zidentyfikować, którzy wykonawcy są w stanie spełnić określone przez nich kryteria oraz zapobiega nieprawidłowej interpretacji obowiązków przez dostawcę usługi.